20.05.2019 - 24.05.2019
I. stupeň
 
27.05.2019 - 29.05.2019
II. stupeň
 
27.05.2019 - 31.05.2019
I. stupeň
 
 

 
 

 

 

Najdete nás na Facebooku


1618 Třetí pražskou defenestrací zahájeno stavovské povstání

08.03.2019
Pro budoucí prvňáčky
Mgr. Šimíčková Alice

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019.
Zápisu do prvních tříd předchází pět společných setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů při plnění různých aktivit v naší škole. Před námi jsou ještě setkání 12. a 19. března, na která jste srdečně zváni.
Pozvánka zde.

1. Kterých dětí se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 týká?

Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2019/2020 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2019/2020 osmi let, nemůže již zákonný zástupce žádat o odklad.

Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2019, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení
z pedagogicko -psychologické poradny (narození do 31. 12. 2013) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2013).


2. Kdy a kde zápis v naší škole proběhne?

Zápis proběhne 4. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin v budově školy na I. stupni (vchod z Derkovy ulice).

Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, dohodneme s Vámi náhradní termín. Pouze nám dejte dopředu vědět, že se nedostavíte – telefonicky nebo na e-mail alice.simickova@tyrska.cz.

Zápis do Montessori třídy proběhne ve stejném termínu, bližší informace naleznete v záložce Montessori – Zápis do 1. třídy, zde.


3. Co je potřeba?

Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

U zápisu budou přítomny dvě paní učitelky. Vaše dítě si bude povídat s jednou paní učitelkou, rodičům se bude věnovat druhá paní učitelka, které nahlásíte potřebné údaje a vyplníte spolu Žádost o přijetí dítěte do ZŠ.

U zápisu bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude vedena veškerá dokumentace k zápisu dítěte do 1. třídy. Rozhodnutí v papírové podobě nebudou vydávána. Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého dítěte bude zveřejněn na webových stránkách a ve vstupním prostoru školy (vchod z Derkovy ulice).

Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu. K žádosti je třeba doložit doporučení pedagogicko -psychologické poradny a pediatra.

K vyšetření v PPP se objednejte už před samotným zápisem.

V případě, že máte potřebná doporučení vyřízena před termínem zápisu, stačí je doručit do školy a vyplnit příslušnou žádost. Přítomnost dítěte v tomto případě není nutná.


4. Jaká jsou kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky?

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2011 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Nový Jičín, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

·         Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

·         Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
·         Ostatní žáci.

Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitel školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitele školy přijmout dítě ke vzdělávání.


5. Co se u zápisu ještě dozvíte?

Předběžně se zeptáme na zájem o navštěvování školní družiny, jídelny, předplaveckého výcviku nebo nepovinného předmětu (anglická konverzace).

Můžete také požádat o umístění dítěte do třídy s jeho kamarádem nebo ke konkrétní paní učitelce. Třídními učitelkami v klasických třídách budou Mgr. Renáta Holaňová  a Mgr. Veronika Barošová. Pokud to bude organizačně možné, Vašim požadavkům rádi vyhovíme.

Budete mít možnost seznámit se s činností školní družiny. Náš vedoucí vychovatel a jeho kolegyně Vám budou ochotně odpovídat na Vaše dotazy a pozvou Vás k návštěvě naší školní družiny.

Naši školu můžete navštívit v libovolném termínu, který si lze dohodnout na níže uvedených adresách, můžete nahlédnout do výuky, zeptat se na vše, co Vás bude zajímat.

Těšíme se na Vašeho školáčka, na Vás i na spolupráci s Vámi. Pokud budete mít jakékoli dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi pomůžeme, zodpovíme, doporučíme či poradíme.

Kontaktujte nás:            
Mgr. Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky školy, alice.simickova@tyrska.cz  
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy, reditelka@tyrska.cz

V Novém Jičíně 4. 3. 2019
Mgr. Magda Trávníčková, ředitelka školy

 

  
 
Město Nový Jičínocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit