Projekty EU

​Název projektu Realizace/Dokončení Dokument ke stažení​ ​
​Vybudování multimediální počítačové učebny a zkvalitnění výuky větším nasazením ICT ​10. 2011 ​.pdf ​.doc

Moderní škola 2010​

​​30. 6. 2013 ​​.pdf ​​.doc
Podpora rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání​ ​​30. 6. 2013 ​​.pdf ​​.doc​
​V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání

Realizace do 30. 6. 2014​​

​​.pdf ​​.doc

Moderní škola - člověk pro 21. století​

​​ ​​.pdf ​​.doc
Projekty pro školní rok 2016 - 2017​ .pdf .doc

 

 EU1.jpg

Název projektu: V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0098
 
Nedílnou součástí projektu jsou výjezdové terénní dny, kdy vybraní žáci navštívili či navštíví zajímavé lokality ČR, konkrétně CHKO Pálava, Povodí Odry, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky.
Ve školním roce 2012/2013 byly realizovány výjezdy do CHKO Pálava, Povodí Odry, CHKO Bílé Karpaty (viz. níže). Ve školním roce 2013/2014 čekají naše žáky terénní výjezdy do CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky.
V rozmanitosti je krása

Projekt k zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělání
 
Již druhý školní rok je na Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, realizován projekt s názvem V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání.
Jednou ze součástí projektu jsou laboratorní práce z přírodopisu a z chemie v osmých a devátých třídách. Žáci zde pracují na základě pracovních listů vytvořených učiteli a využívají techniku pořízenou z projektu. Jedná se o mikroskopy, notebooky a měřící techniku PASCO, zahrnující množství senzorů a tzv. datalogery SPARK. Pro výuku laboratorních prací využíváme učebnu pořízenou z projektu.
V přírodopisu jsou laboratorní práce zaměřeny především na fyziologii rostlin a živočichů (hlavně člověka). Dále žáci pomocí této techniky zkoumají vlastnosti nerostů, hornin, půdy, ovzduší a vody.
V chemii v 8. ročníku dívky a hoši zkoumají hlavně vodu, vzduch či chemické reakce z různých úhlů pohledu (rychlost, tepelné zabarvení, podmínky přeměny reaktantů na produkty…). Zajímavými tématy jsou pro žáky také kyseliny, hydroxidy nebo zjišťování pH látek v domácnosti. V 9. ročníku se zaměřujeme hlavně na redoxní reakce, korozi a největší část je věnována organické chemii (organické látky, alkoholy, cukry, ruky, bílkovin, vitamíny...).
 Žáci nejazykových tříd v předmětu chemicko-biologické praktikum zkoumají hlavně faktory znečišťující vodu, ovzduší (kyselé deště, smog…) a půdu, vytvářejí umělé ekosystémy, provádějí fyziologické pokusy a měří parametry prostředí v terénu.
V každém ročníku žák absolvuje deset laboratorních prací z chemie a deset laboratorních prací z přírodopisu. Takže tím, že každý buď samostatně, nebo ve skupinách experimentuje, rozvíjí hlavně svoje praktické dovednosti. Když děvčata a chlapci pracují v laboratorních pracích ve skupinách, vede to k rozvoji kompetencí ke spolupráci, komunikaci a zodpovědnosti.
Cílem našeho snažení je nejen rozvoj samostatné činnosti dětí, při které si pomocí moderní techniky ověří své poznatky z hodin, ale hlavně zlepšení vztahu žáků k přírodovědným předmětům.

RNDr. Alena Kvitová, Mgr. Oldřich Kletenský
 
Exkurze  CHKO Pálava a NP Podyjí 13. – 17. 5. 2013
Pondělí  13. 5. 2013
Naučná stezka Turold a geopark
Prohlídka jeskyně Turodl v kombinaci s návštěvou starého vápencového lomu – program o obecné geologii.
 
Úterý 14. 5. 2013
Celodenní exkurze do CHKO Pálava "Rozkvetlou Pálavou“
Naučná stezka Děvín – zaměření:  flóra, fauna, neživá příroda, geografie, historie
Středa 15. 5. 2013
Celodenní exkurze do NP "Do srdce Podyjí“
Podmolí – Nový Hrádek (prohlídka zříceniny dvojhradu s vyhlídkou na kaňon řeky Dyje, kde je řeka vidět 3x vedle sebe. Prohlídka s průvodcem objektu. Lukov, Čížov -Návštěvnické středisko NP Podyjí s prohlídkou expozice)
Po cestě žáci prováděli i pozorování, vnímali vodu v krajině – přírodní biotopy, hráli uvolňující ekohry o přírodě zaměřené na pozornost žáků.
Čtvrtek 16. 5. 2013
Celodenní exkurze do NP„O vodě a řece Dyji“
Havraníky - rybník, vřesoviště, k Sobeské vinici (pravěké osídlení), Devět mlýnů - podél řeky Dyje, přes vyhlídku v NP - Seasfieldův kámen na meandry řeky Dyje
 
Pátek 17. 3. 2012
Novomlýnské nádrže, Mikulov
Návštěva zámku - zámecký sklep a obří sud + Víno napříč staletími
 
Exkurze  Poodří 5. června 2013
 
Naučná stezka Kotvice - nejcennější území CHKO Poodří.
Prohlídka začala Pod Mlýnem v Nové Horce a byla ukončena na staré Štramberské železniční trati. Žáci byli seznámeni s významem CHKO Poodří a Přírodní rezervace Kotvice, s důvody ochrany.
Lektoři seznamovali žáky s významnými druhy rostlin a živočichů, při výkladu využívali praktických ukázek přírodnin přímo v terénu, využívali i názorné pomůcky. Cenná byla zejména praktická část, kdy si žáci mohli pomocí speciálního dalekohledu prohlížet krajinu a zejména zde hnízdící ptáky. V praktické části byli žáci seznámeni s živočichy a rostlinami, které průvodci ve spolupráci s žáky nalovili, žáci je mohli pozorovat pomocí speciálních nádobek s lupou. Jednou z aktivit bylo určování nalovených živočichů podle jednoduchého klíče.
 
Exkurze do CHKO Bílé Karpaty 18 - 20. června 2013
Úterý 18. 6. 2013
Hostětín – prohlídka ekologické vesnice
Interaktivní exkurze pod názvem „Hostětín – zelená inspirace z Bílých Karpat“, při které se žáci seznámili se širokou škálou témat souvisejících s udržitelným rozvojem – na konkrétních příkladech realizovaných přímo v Hostětíně. U každého z projektů (pasivní dům, bio moštárna, kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna na biomasu, solární panely, šetrné veřejné osvětlení) se žáci dozvěděli související tematické informace, zkoumali principy, počítali konkrétní přínosy, porovnávali s nešetrnými variantami.
 
Středa 19. 6. 2013
Valašské Klobouky
Oblast vybraná k exkurzi byla velmi rozmanitá, pestrá ukázkami bělokarpatské přírody i krajiny i rolí člověka. Poskytla všechny potřebné biotopy pro měření, včetně ukázek charakteru krajiny a krajinotvorbu ve smyslu názvu projektu včetně vhodných míst k odpočinku a zastávkám na občerstvení.
Ekocentraum KOSENKA - ukázka lidové architektury, jejího spojení s ochranou přírody a krajiny a s rozvojem Bílých Karpat     
Klobucké rybníky - vodní problematika, hydrobiologie, eroze - interaktivní hra
Přírodní rezervace Javorůvky - bělokarpatské květnaté orchidejovité louky, souvislosti s prameništi a mokřady, hydrogeologie
Lesní rezervace Českého svazu ochránců přírody Stráž - občanská specifika vzniku rezervace, souvislosti krajinné ekologie, rozmanitosti ekologické i estetické krásy krajiny včetně, specifické programy biodiverzity, ochrana jedle bělokoré, ochrana obojživelníků, regulace rekreačního využití
Přírodní památka Dobšena - ekologie podle stanovišť – teplomilná stanoviště, kulturní aspekty bělokarpatských luk
Přírodní rezervace Ploščiny - vrcholové louky a pastviny, hospodaření v CHKO BK, krajinná ekologie a estetika
 
Čtvrtek 20. 6. 2013
Hostětín – program „ Za bělokarpatskými poklady“
Při putování krajinou Bílých Karpat se žáci seznámili s historií, původní skladbou lesů, zvířenou i naprosto ojedinělou květenou tohoto masívu. Formou poutavých soutěží si přiblížili období valašské kolonizace, život Valachů, řemesla 16. - 18. století, dotkli se příběhů žítkovských bohyň, významných místních rodáků, zastavili jsme se i v období II. světové války a postupně se přenesli až do dnešní doby. Žáci zhodnotili postupné proměny krajiny v čase a vliv člověka na ni. Na základě předchozích poznatků se pokusili o prognózu dalšího vývoje krajiny a společnosti vůbec.
 
V průběhu exkurze žáci prováděli měření ovzduší, půdy a vody pomocí datalogerů a senzorů PASCO. Zjištěné údaje zapisovali do tabulek. Bylo pořízeno mnoho fotografií, průběh exkurze byl natáčen kamerou. Výstupy terénních dnů jsou pracovní listy, prezentace žáků, nástěnka a dokumentární film na DVD disku.
 
Výjezdové terenní dny 
EU1.jpg
Číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0098
 
V rámci projektu žáci pobývali v Beskydech a Jeseníkách
 
Na Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, vstupuje do svého závěru dvouletý projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu, pod názvem „V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání“. Jedním z výstupů projektu jsou výjezdové terénní dny do chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací. V loňském roce jsme již navštívili CHKO Pálava, PR Podyjí, CHKO Podří a CHKO Bílé Karpaty.
Ve dnech 4. – 6. června 2014 navštívilo 40 žáků 8. tříd pod vedením pedagogů Chráněnou krajinnou oblast Beskydy – konkrétně Těšínské Beskydy. Absolvovali exkurzi do NPR Mionší, celodenní turu po Rytířské stezce z Nýdku na Velkou Čantoryji a navštívili obec Hrčavu na Trojmezí. Ubytováni byli v krásném prostředí horského hotelu Bahenec v Písku.
Ve dnech 18. - 20. června 2014 měli děvčata a chlapci možnost poznat CHKO Jeseníky. Zde se vydali naučnou stezkou Bílé Opavy na Praděd, navštívili přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, seznámili se s ruční výrobou papíru ve Velkých Losinách a na závěr si prohlédli NPR Rejvíz. Ubytováni byli v Karlově Studánce v LD Bezruč.
Kromě poznávání krás přírody žáci prováděli měření ovzduší, půdy a vody pomocí senzorů a datalogerů Pasco, změřené údaje a poznatky zaznamenávali do pracovních listů. Pořídili mnoho fotografií, které využili při vytváření prezentací. Jako dokumentace jejich práce a vzpomínka na jednotlivé terénní dny jim poslouží filmy na DVD disku.
V rámci tohoto projektu měli účastníci možnost porovnat přírodní podmínky v navštívených chráněných územích, seznámili se i s náročnou prací ochranářů, kteří je doprovázeli na exkurzích. Díky měřicí technice Pasco, pořízené z projektu, rozvíjeli své technické dovednosti a vzhledem k práci v týmech rozvíjeli kompetence ke spolupráci a zodpovědnosti.
Žáci hodnotili program terénních dnů jako velmi zajímavý a přínosný a pojímali ho jako netradiční doplnění výuky přírodních věd.
 
RNDr. Alena Kvitová
Mgr. Oldřich Kletenský
 
Dny s PASCEM 2014
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.24/01.0098
 
 
Praktická měření z oblasti chemie a přírodopisu
V úterý 24. června 2014 proběhly na Základní škole Nový Jičín, Tyršova1, příspěvková organizace, „Dny s PASCEM“. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu OPVK RK „V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání“.
Cílem bylo seznámit žáky 3. – 5. tříd prvního stupně a 6. a 7. tříd druhého stupně, kteří do projektu zapojeni nejsou, s ukázkami práce s měřicími přístroji PASCO. Jejich starší spolužáci z 8. a 9. tříd předváděli měření a pokusy, které prováděli v hodinách laboratorních prací z chemie a z přírodopisu, v chemicko – biologickém praktiku i na terénních dnech.
Na učebně č. 1 se děvčata a chlapci seznámili s pokusy z oblasti chemie. Žáci měřili koncentrace kyslíku ve vzduchu ve vyvětrané třídě a pak po skončení hodiny, demonstrovali vznik kyselých dešťů a také důsledky jejich působení. Na dalším stanovišti měřili koncentraci rozpuštěného kyslíku ve vodě, který vzniká při fotosyntéze. Velký úspěch mělo také zjišťování kyselosti (pH) látek používaných v domácnosti. Pro žáky i učitele bylo velkým překvapením, že nápoje značky Coca – cola a Kofola mají prakticky stejnou kyselost jako ocet.
Na učebně č. 4 probíhaly pokusy z přírodopisu. Zde si dívky a hoši mohli prakticky změřit tep, teplotu různých částí těla, mohli zjistit intenzitu hluku z různých zdrojů, změřili si rozsah pohyblivosti kloubů, ověřili si sílu v pravé a levé ruce. Seznámili se s přístrojem na měření počasí a s pomocí sondy si mohli změřit pH různých druhů půd nebo své pokožky. Největší zájem žáků se soustředil na měření životních projevů křečků ve speciálním zařízení s měřicími přístroji na kyslík, oxid uhličitý a teplotu.
Dny s PASCEM se konaly na naší škole již podruhé a setkaly se s velkým zájmem zúčastněných žáků a učitelů. Výše jmenovaný projekt (dvouletý) v letošním roce končí, ale některé aktivity budou pokračovat i v následujících letech v rámci výuky přírodopisu a chemie.
 
RNDr. Alena Kvitová
Mgr. Oldřich Kletenský
 
 
Město Nový Jičínocenění žáků jsme partneři nakladatelství Fraus Zastupitelstvo dětí a mládeže - Nový JičínBritish Council - partnerská organizace

KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 62330136

Tel: +420 556 706 688
E-mail: kancelar@tyrska.cz

Mgr. Magda Trávničková

ředitelka školy
​​​
 

 
 

Přihlásit