Vzdělávání podle principů Marie Montessori

Marie Montessori (*1870), italská lékařka - psychiatr, která celý život věnovala studiu vývoje dětí již od narození, vyvinula tuto vzdělávací metodu, která podporuje zdravý rozvoj dětí. Respektuje individualitu a jedinečnost každého jedince a maximálně vychází vstříc jeho potřebám s uvědoměním si pevných morálních a demokratických principů a zásad. Cílem je, že každý se v takové škole učí rád - je umožněno dosáhnout dlouhodobě trvajících znalostí, ale také umožňuje rozvoj osobnosti dítěte, což je naprosto nezbytné pro úspěšné uplatnění nejen ve studiu a profesi, nýbrž i v soukromém životě. Pokud vás zajímá více, seznamte se s hlavními principy této metody.

Základní principy programu

 • Utváření nového vztahu dospělého k dítěti
  Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku. Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

 • Vlastní objevování poznatků samotným dítětem
  Potřeba učit se, porozumět okolí a vyznat se v souvislostech je v nás zakódováno přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte, což je klíčový princip výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky.

 • Samostatná práce jednotlivce
  používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit:
  co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat a o čem chce získat další informace
  kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat
  kdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu
  s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

 • Dělená odpovědnost
  Učitel dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru činností, ale současně preferuje a pomáhá vybírat činnost pro dítě, které se nedokáže samo rozhodnout. Učitel podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. Snaží se postupně doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.

 • Trojstupňová výuka
  Tato metoda je vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých dětí do základní školy a pouze při některé učební látce. Spočívá ve třech stupních: pojmenování učitelem, znovupoznání, aktivní ovládání.

 • Izolace jedné vlastnosti
  Základní didaktický princip pedagogiky M.Montessori. Izolovaná vlastnost musí být zřetelně vyjádřená. Vzniká tak výrazný, a tím snadno postižitelný rozdíl. Výrazný rozdíl se postupně zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti a pozornosti.

 • Práce s chybou
  Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

 • Práce s pochvalou
  Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

 • Senzitivní fáze
  Jsou to zvláštní období největší vnímavosti k získávání určitých schopností a dovedností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci nenaučí tak snadno, jako v příslušné senzitivní-citlivé fázi.

 • Hodnocení
  Používáme slovní hodnocení, které je ve srovnání se známkami výstižnější, objektivnější, více motivuje a podporuje dítě v učení.

Co je našim cílem?

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima. Chceme, aby děti pracovaly s radostí a zájmem při objevování zákonitostí života a ze vzájemných přátelských vztahů. Chceme děti připravit na praktický život, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a být za své rozhodnutí zodpovědní. Není naším cílem připravovat děti na víceletá gymnázia.

Organizační informace

Třídy s Montessori programem jsou součástí ZŠ Tyršova v Novém Jičíně.
V Montessori třídách učíme podle školního vzdělávacího programu Montessori cestou, který vychází z Rámcového školního vzdělávacího programu RVP ZV.
Velký důraz klademe na rozvíjení klíčových kompetencí, tzn. všech dovedností potřebných k životu v současné společnosti.

Všechny děti pracují ve věkově smíšených kolektivech:
1. trojročí =1.-3.třída
2. trojročí =4.-6.třída

Naši MM pedagogové

Montessori

Celé jméno Pozice E-mail
Ulrika Kovářová Vedoucí učitelka MM tříd ulrika.kovarova
Martina Dostálová Učitelka 1.trojročí martina.dostalova
Kateřina Ondřejíková Učitelka 1. trojročí katerina.ondrejikova
Markéta Grecu Učitelka 1. trojročí marketa.grecu
Radka Kusáková Učitelka 2.trojročí radka.kusakova
David Hájek Učitel 2.trojročí david.hajek
Rostislav Vonšík Učitel 2.trojročí rostislav.vonsik