Vzdělávání podle principů Marie Montessori

Marie Montessori (*1870), italská lékařka - psychiatr, která celý život věnovala studiu vývoje dětí již od narození, vyvinula tuto vzdělávací metodu, která podporuje zdravý rozvoj dětí. Respektuje individualitu a jedinečnost každého jedince a maximálně vychází vstříc jeho potřebám s uvědoměním si pevných morálních a demokratických principů a zásad. Cílem je, že každý se v takové škole učí rád - je umožněno dosáhnout dlouhodobě trvajících znalostí, ale také umožňuje rozvoj osobnosti dítěte, což je naprosto nezbytné pro úspěšné uplatnění nejen ve studiu a profesi, nýbrž i v soukromém životě. Pokud vás zajímá více, seznamte se s hlavními principy této metody.

Základní principy programu

 • Utváření nového vztahu dospělého k dítěti
  Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku. Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

 • Vlastní objevování poznatků samotným dítětem
  Potřeba učit se, porozumět okolí a vyznat se v souvislostech je v nás zakódováno přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte, což je klíčový princip výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky.

 • Samostatná práce jednotlivce
  používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit:
  co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat a o čem chce získat další informace
  kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat
  kdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu
  s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

 • Dělená odpovědnost
  Učitel dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru činností, ale současně preferuje a pomáhá vybírat činnost pro dítě, které se nedokáže samo rozhodnout. Učitel podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. Snaží se postupně doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.

 • Trojstupňová výuka
  Tato metoda je vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých dětí do základní školy a pouze při některé učební látce. Spočívá ve třech stupních: pojmenování učitelem, znovupoznání, aktivní ovládání.

 • Izolace jedné vlastnosti
  Základní didaktický princip pedagogiky M.Montessori. Izolovaná vlastnost musí být zřetelně vyjádřená. Vzniká tak výrazný, a tím snadno postižitelný rozdíl. Výrazný rozdíl se postupně zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti a pozornosti.

 • Práce s chybou
  Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

 • Práce s pochvalou
  Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

 • Senzitivní fáze
  Jsou to zvláštní období největší vnímavosti k získávání určitých schopností a dovedností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci nenaučí tak snadno, jako v příslušné senzitivní-citlivé fázi.

 • Hodnocení
  Používáme slovní hodnocení, které je ve srovnání se známkami výstižnější, objektivnější, více motivuje a podporuje dítě v učení.

Co je našim cílem?

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima. Chceme, aby děti pracovaly s radostí a zájmem při objevování zákonitostí života a ze vzájemných přátelských vztahů. Chceme děti připravit na praktický život, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a být za své rozhodnutí zodpovědní. Není naším cílem připravovat děti na víceletá gymnázia.

Organizační informace

Třídy s Montessori programem jsou součástí ZŠ Tyršova v Novém Jičíně.
V Montessori třídách učíme podle školního vzdělávacího programu Montessori cestou, který vychází z Rámcového školního vzdělávacího programu RVP ZV.
Velký důraz klademe na rozvíjení klíčových kompetencí, tzn. všech dovedností potřebných k životu v současné společnosti.

Všechny děti pracují ve věkově smíšených kolektivech:
1. trojročí = 1.-3. ročník
2. trojročí = 4.-6. ročník
3. trojročí = 7.-9. ročník

Naši MM pedagogové

Montessori

Celé jméno Pozice E-mail
Ulrika Kovářová Zástupkyně MM tříd ulrika.kovarova

Učitelé Montessori

Celé jméno Třída Telefon E-mail
Ulrika Kovářová +420 556 806 437 ulrika.kovarova
Eva Strušková MA +420 556 806 437 eva.struskova
Kateřina Ondřejíková MB +420 556 806 437 katerina.ondrejikova
Markéta Grecu MC +420 556 806 437 marketa.grecu
Radka Kusáková MD +420 556 806 437 radka.kusakova
David Hájek ME +420 556 806 438 david.hajek
Julie Bezděková MF +420 556 806 437 julie.bezdekova
Zuzana Olivová MG +420 556 806 437 zuzana.olivova
Věra Vonšíková MH +420 556 806 437 vera.vonsikova
Rostislav Vonšík MZ +420 556 806 437 rostislav.vonsik
Jana Vlčková +420 556 806 437 jana.vlckova
Jaroslav Vrubl +420 556 806 437 jaroslav.vrubl
Leyshon Miles +420 556 806 437 leyshon.miles
Hana Juchelková +420 556 806 437 hana.juchelkova
Veronika Barošová +420 556 806 446 veronika.barosova
Jitka Plešková +420 556 806 444 jitka.pleskova
Hana Zapletalová +420 556 806 444 hana.zapletalova
Zuzana Stodolová +420 556 806 437 zuzana.stodolova
Petr Haflant +420 556 806 437 petr.haflant
Hana Simerská +420 556 806 444 hana.simerska