Provoz školní družiny

ŠD má 8 oddělení. Čtyři oddělení jsou umístěna v budově ZŠ Tyršova na ulici Derkova, čtyři oddělení jsou umístěna v samostatné budově na ulici Jiráskova.

Ranní provoz

Od 6.00 do 8.00 hodin pouze ve školní družině na ulici Jiráskova

Odpolední provoz

Od 11.30 do 17.00 hodin v budově ŠD na ulici Jiráskova
Od 11.30 do 16.00 hodin v budově ZŠ na ulici Derkova

Převody žáků mezi budovami probíhají za dodržení všech bezpečnostních podmínek. Žáci jsou upozorněni na dodržování bezpečnosti a chování vždy před samotným převodem.

Odchod a vyzvedávání dětí ze ŠD

V době 13.30 – 15.00 hodin probíhá ve ŠD hlavní činnost. Aktivity soustředěné v hlavní činnosti mnohdy probíhají mimo budovu ŠD. V případě, že odchod dítěte je v tuto dobu nevyhnutelný, je třeba o tom v časovém předstihu informovat vychovatelku či vychovatele příslušného oddělení. Ti zajistí pobyt dítěte v jiném oddělení ŠD a zákonného zástupce s touto skutečností seznámí.

Ze školní družiny děti odcházejí v čase určenéhom rodiči a je uveden na zápisním lístku. Na zápisním lístku musí být rovněž uvedeno zda dítě bude odcházet samo, nebo kdo bude dítě ze školní družiny odvádět. Jakékoliv změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně.

Vyzvedávání dětí ze ŠD na Jiráskově ulici: Zákonný zástupce či jiná pověřená osoba zazvoní na zvonek příslušného oddělení, který je umístěný u hlavního vchodu do budovy ŠD. Po ohlášení může dítě vyzvednout přímo v oddělení nebo na ně počkat u hlavního vchodu, případně doprovodit je do šatny.

Vyzvedávání dětí ze ŠD budova ZŠ Derkova ulice: Zákonný zástupce či jiná pověřená osoba, zazvoní u vstupu do budovy na označený zvonek.Po ohlášení je možné dítě vyzvednout přímo ve třídě ŠD, a nebo na dně počkat u vchodu.

Upozornění:

Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické domluvy!
Dítě musí být rodiči poučeno, že ze ŠD nesmí odejít s cizí osobou!

Postup vychovatelky/vychovatele při nevyzvednutí dítěte

V případě, že si zákonný zástupce dítě nevyzvedne v provozní době ŠD v čase uvedeném na zápisním lístku, bude dítě zařazeno do odpolední činnosti ve ŠD.
Pokud dítě nebude vyzvednuto po skončení provozní doby ŠD do 17:00 hodin, bude zákonný zástupce informován telefonicky vychovatelkou nebo vychovatelem vykonávajícími službu. V případě, že toto nebude možné, bude dítě předáno pracovnici sociálního odboru péče o dítě. V případě, že dítě není možno předat uvedeným způsobem, kontaktuje vychovatelka nebo vychovatel městskou policii. Vychovatelka či vychovatel v těchto případech informuje vedoucího vychovatele a ten informuje vedení školy.

O vaše děti pečují

Vychovatelé školní družiny

Celé jméno Poznámka Třída
Jakub Slezák ŠD Jiráskova 4. oddělení
Kristýna Porubová ŠD Jiráskova 3. oddělení
Markéta Bůbelová ŠD Jiráskova 2. oddělení
Irena Šrubařová ŠD Jiráskova 1. oddělení
Julie Bezděková ŠD Tyršova 8. oddělení
Stanislav Adamec ŠD Tyršova 7. oddělení
Tereza Konečná ŠD Tyršova 6. oddělení
Vendula Šimíčková ŠD Tyršova 5. oddělení