Přihlášení dítě do školní družiny

 • Zápisní lístek je možno si vyzvednout ve školní družině, nebo stáhnout na našich webových stránkách
 • Do zápisního lístku vepište aktuální časy odchodů dítěte
 • Je třeba upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte
 • Zápisní lístek do ŠD je závazný po celý školní rok a je nutno jej odevzdat vychovatelce nejpozději do předem stanoveného termínu. Při pozdějším odevzdání, budou upřednostněni žáci, kteří odevzdají zápisní lístek včas.
 • Údaje v zápisním lístku je možno kdykoliv v průběhu školního roku upravit
 • V případě vyššího počtu zájemců o školní družinu budou upřednostněni 
  1. žáci pracujících rodičů
  2. žáci 1. a 2. tříd
  3. žáci dojíždějící - s jiným místem bydliště než Nový Jičín
  4. žáci docházející do školní družiny každodenně

Odhlášení dítěte ze školní družiny

Odhlášení je možné pouze písemně po předchozím projednání s vedoucím vychovatelem.

Vyloučení žáka ze školní družiny

O vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Důvod k vyloučení: 

 • žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek
 • žák ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních

V případě rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD bude neprodleně informován zákonný zástupce a o vyloučení bude proveden písemný zápis.

Platba za pobyt ve školní družině

Platba za pobyt ve ŠD činí 120 Kč měsíčně za dítě a musí být zaplacena vždy v termínech
Říjen: platba za září – prosinec (480 Kč)
Leden: platba za leden – červen (720 Kč)
Školné lze hradit měsíčně nebo lze uhradit i jednorázově na celý školní rok (1200 Kč).

Způsob úhrady

Platba v hotovosti
Platba za pobyt ve školní družině činí 120 Kč měsíčně za každé dítě a lze ji uhradit v pokladně školy. Platba musí být provedena nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Termín pro platbu je vždy do konce října a do konce ledna. Termíny plateb za školní družinu jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce ve ŠD na Jiráskově ulici a ZŠ Tyršova.

Bezhotovostní platba
Účet je veden u České spořitelny v korunách. Číslo účtu: 19-1767906339/0800.
Variabilní symbol = třída, označení třídy:

VS žáka 1.A - uveďte symbol 01
VS žáka 2.A - uveďte symbol 03
VS žáka 3.A - uveďte symbol 05
VS žáka 4.A - uveďte symbol 07
VS žáka 5.A - uveďte symbol 09
VS žáka MA - uveďte symbol 11
VS žáka MC - uveďte symbol 13
VS žáka ME - uveďte symbol 15
VS žáka 1.B - uveďte symbol 02
VS žáka 2.B - uveďte symbol 04
VS žáka 3.B - uveďte symbol 06
VS žáka 4.B - uveďte symbol 08
VS žáka 5.B - uveďte symbol 10
VS žáka MB - uveďte symbol 12
VS žáka MD - uveďte symbol 14
VS žáka MF - uveďte symbol 16


Variabilní symbol je platný po dobu jednoho školního roku.

Do poznámek převodního příkazu JE NUTNÉ UVÉST JMÉNO DÍTĚTE!

Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatel školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Osvobození od plateb za školní družinu:

Zákonný zástupce podá písemnou žádost na předepsaném tiskopisu společně s přílohami, které prokazují důvod snížení či osvobození od úplaty za školní družinu, a to v uvedeném termínu pro platbu vedoucímu vychovateli. Ten následně předá Žádost o prominutí, snížení úplaty s požadovanými přílohami ředitelce školy. Ředitelka školy vydá zákonnému zástupci vyrozumění týkající se žádosti o prominutí, snížení úplaty za školní družinu. Vyrozumění se vydává na celý školní rok. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc doložit přílohy, na kterých bude uvedeno, že podmínky pro prominutí, snížení úplaty stále trvají. V případě, že zákonný zástupce tuto povinnost nesplní, bude písemně vyrozuměn a je povinen uhradit úplatu za školní družinu v plné výši, a to od doby, kdy pominou důvody k prominutí, snížení úplaty za školní družiny.

.