Přihlášení dítě do školní družiny

 • Závaznou přihlášku je možno si vyzvednout ve školní družině, nebo stáhnout na našich webových stránkách
 • Do závazné přihlášky vepište osoby pověřené vyzvedáváním, příp. aktuální časy samostatných odchodů dítěte
 • Je třeba upozornit na zdravotní stav, především na zdravotní omezení žáka
 • Přihláška do ŠD je závazná po celý školní rok a je nutno ji odevzdat vychovatelce nejpozději do předem stanoveného termínu. Při pozdějším odevzdání, budou upřednostněni žáci, kteří odevzdají přihlášku včas
 • Údaje v přihlášce je možno kdykoliv v průběhu školního roku upravit
 • V případě vyššího počtu zájemců o školní družinu budou upřednostněni
  1. žáci pracujících rodičů
  2. žáci 1. a 2. tříd
  3. žáci dojíždějící - s jiným místem bydliště než Nový Jičín
  4. žáci docházející do školní družiny každodenně

Odhlášení dítěte ze školní družiny

Odhlášení je možné pouze písemně po předchozím projednání s vedoucím vychovatelem.

Vyloučení žáka ze školní družiny

O vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Důvod k vyloučení: 

 • žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek
 • žák ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních

V případě rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD bude neprodleně informován zákonný zástupce a o vyloučení bude proveden písemný zápis.

Platba za pobyt ve školní družině

Platba za pobyt ve ŠD činí 120 Kč měsíčně za každé dítě. Platbu prosím uhraďte jednorázově na celý školní rok – 1200Kč, nebo rozdělte tímto způsobem:
září – prosinec (4 měsíce)……………….. 480 Kč (splatnost do konce září)
leden – červen (6 měsíců)……………….. 720 Kč (splatnost do konce ledna)

Způsob úhrady

1) Bezhotovostní platba
Na účet školy, který je veden u České spořitelny v korunách. 

Číslo účtu: 19-1767906339/0800.

Do poznámky pro příjemce napište JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA, jako variabilní symbol uveďte pouze v. s. třídy, do níž Vaše dítě dochází:

1.A = 11                     1.B = 12                    2.C = 23

2.A = 21                     2.B = 22

3.A = 31                     3.B = 32

4.A = 41                     4.B = 42

5.A = 51                     5.B = 52

MA = 61         MB = 62         MC = 63         MD = 64         ME = 65          MF = 66

Variabilní symbol je platný po dobu jednoho školního roku.

2) Platba v hotovosti
Poplatek za ŠD je možné uhradit v hotovosti pouze tehdy, nemáte-li možnost bezhotovostního převodu. V tomto případě prosím uvědomte vedoucího vychovatele a úplatu uhraďte na pokladně školy.

*Pokud za dítě není úplata v uvedeném termínu uhrazena, vedoucí vychovatel ŠD o tom uvědomí kancelář školy.

Osvobození od plateb za školní družinu:

Zákonný zástupce podá písemnou žádost na předepsaném tiskopisu společně s přílohami, které prokazují důvod snížení či osvobození od úplaty za školní družinu, a to v uvedeném termínu pro platbu vedoucímu vychovateli. Ten následně předá Žádost o prominutí, snížení úplaty s požadovanými přílohami ředitelce školy. Ředitelka školy vydá zákonnému zástupci vyrozumění týkající se žádosti o prominutí, snížení úplaty za školní družinu. Vyrozumění se vydává na celý školní rok. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc doložit přílohy, na kterých bude uvedeno, že podmínky pro prominutí, snížení úplaty stále trvají. V případě, že zákonný zástupce tuto povinnost nesplní, bude písemně vyrozuměn a je povinen uhradit úplatu za školní družinu v plné výši, a to od doby, kdy pominou důvody k prominutí, snížení úplaty za školní družiny.

.