Testování žáků

Vedení školy
čtvrtek 26.08.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

Ve školách proběhne preventivní testování žáků

Vážení rodiče,

ve školách proběhne preventivní testování žáků antigenními testy s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Žáci se mohou ve škole otestovat vlastním přineseným antigenním testem.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy, ve školní družině (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Mgr. Magda Trávníčková

ředitelka školy