Výchovný poradce

Mgr. Rudolf Balon
e-mail:
rudolf.balon
telefon: +420 556 806 453 

Do pracovní náplně výchovného poradce patří:

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací
    a profesní orientaci žáků.
  • Poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti dalšího vzdělávání, administrativní činnost, spolupráce s třídními učiteli.
  • Spolupráce s úřadem práce a středními školami.
  • Spolupráce s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky při zajišťování integrace znevýhodněných žáků či žáků nadaných.
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra aj.).
  • Spolupráce s metodikem sociálně patologických jevů a ostatními pedagogickými pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi.
  • Pravidelné poskytování informaci z oblasti výchovného poradenství ostatním pedagogickým pracovníkům.