Informace k vydávání vysvědčení

Vedení školy
středa 20.01.2021 |Magda Trávníčková |Všechny aktuality

V návaznosti na materiál “Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

V návaznosti na materiál “Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021”, zveřejněný MŠMT ČR dne 5.1. 2021, platí pro aktuální pololetí tyto zásady pro hodnocení žáků:

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou (klasické třídy známkou, Montessori třídy slovním hodnocením). Zároveň však bude vzhledem k epidemiologické situaci při hodnocení zohledněn vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí dle § 184a odst. 3 školského zákona.
Hodnocení bude směřovat k větší podpoře učení žáků. Zaměří se i na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností.

Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů z prezenční a distanční výuky, ale bude též přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Při používání klasifikace budou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nebude mít škola dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, žák nebude v daném předmětu hodnocen (písmeno "N").

Vydávání výpisů z vysvědčení
Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola sdělí nejpozději do 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému ( Bakalář).

Magda Trávníčková
ředitelka školy